Dịch vụ Visa - vé máy bay

Hỗ trợ phần mềm

  • Nguyễn Thúy Ngần

   Tel: 01689902170

   Skype:

  • Dương Việt Hùng

   Tel: 0903267002

   Skype:

  • Đinh Công Vĩnh

   Tel: 0943246111

   Skype:

Hỗ trợ phòng vé

  • Đàm Thanh An

   Tel: 0988 980 190

   Skype:

  • Lê Tuyết Nga

   Tel: 0984 990 481

   Skype:

Liên kết

Trang chủ / Đặt vé máy bay

Loại vé *:  Khứ hồi           Một chiều
Nơi đi * Ngày đi *  
Nơi đến * Ngày về  
Hành khách Người lớn *:        Trẻ em:        Em bé:        Tiền tệ:
Hãng vận chuyển *
Họ tên *:
Địa chỉ *:
Số điện thoại *:
Email *:

15 + 4


Danh sách khách hàng đã đặt:
TT Họ tên Nới đi Nới đến Ngày đi Ngày về Loại vé
1 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
2 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
3 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
4 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
5 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
6 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
7 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
8 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
9 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
10 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
11 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
12 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
13 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
14 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
15 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
16 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
17 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
18 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
19 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
20 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
21 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
22 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
23 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
24 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
25 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
26 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
27 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
28 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
29 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
30 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
31 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
32 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
33 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
34 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
35 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
36 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
37 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
38 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
39 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
40 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
41 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
42 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
43 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
44 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
45 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
46 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
47 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
48 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
49 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
50 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
51 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
52 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
53 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
54 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
55 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
56 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
57 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
58 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
59 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
60 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
61 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
62 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
63 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
64 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
65 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
66 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
67 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
68 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
69 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
70 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
71 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
72 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
73 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
74 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
75 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
76 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
77 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
78 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
79 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
80 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
81 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
82 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
83 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
84 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
85 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
86 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
87 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
88 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
89 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
90 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
91 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
92 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
93 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
94 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
95 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
96 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
97 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
98 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
99 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
100 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
101 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
102 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
103 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
104 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
105 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
106 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
107 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
108 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
109 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
110 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
111 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
112 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
113 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
114 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
115 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
116 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
117 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
118 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
119 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
120 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
121 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
122 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
123 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
124 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
125 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
126 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
127 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
128 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
129 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
130 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
131 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
132 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
133 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
134 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
135 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
136 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
137 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
138 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
139 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
140 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
141 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
142 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
143 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
144 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
145 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
146 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
147 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
148 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
149 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
150 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
151 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
152 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
153 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
154 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
155 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
156 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
157 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
158 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
159 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
160 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
161 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
162 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
163 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
164 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
165 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
166 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
167 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
168 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
169 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
170 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
171 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
172 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
173 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
174 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
175 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
176 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
177 sxpwdflc 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
178 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
179 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
180 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
181 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
182 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
183 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
184 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
185 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
186 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
187 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
188 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
189 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
190 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
191 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
192 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
193 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
194 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
195 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
196 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
197 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
198 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
199 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
200 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
201 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
202 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
203 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
204 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
205 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
206 qydyyofq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
207 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
208 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
209 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
210 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
211 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
212 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
213 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
214 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
215 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
216 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
217 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
218 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
219 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
220 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
221 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
222 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
223 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
224 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
225 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
226 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
227 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
228 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
229 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
230 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
231 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
232 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
233 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
234 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
235 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
236 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
237 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
238 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
239 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
240 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
241 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
242 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
243 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
244 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
245 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
246 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
247 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
248 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
249 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
250 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
251 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
252 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
253 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
254 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
255 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
256 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
257 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
258 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
259 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
260 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
261 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
262 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
263 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
264 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
265 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
266 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
267 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
268 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
269 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
270 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
271 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
272 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
273 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
274 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
275 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
276 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
277 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
278 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
279 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
280 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
281 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
282 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
283 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
284 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
285 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
286 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
287 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
288 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
289 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
290 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
291 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
292 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
293 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
294 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
295 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
296 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
297 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
298 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
299 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
300 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
301 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
302 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
303 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
304 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
305 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
306 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
307 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
308 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
309 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
310 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
311 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
312 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
313 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
314 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
315 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
316 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
317 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
318 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
319 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
320 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
321 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
322 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
323 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
324 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
325 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
326 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
327 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
328 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
329 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
330 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
331 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
332 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
333 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
334 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
335 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
336 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
337 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
338 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
339 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
340 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
341 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
342 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
343 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
344 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
345 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
346 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
347 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
348 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
349 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
350 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
351 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
352 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
353 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
354 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
355 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
356 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
357 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
358 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
359 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
360 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
361 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
362 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
363 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
364 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
365 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
366 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
367 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
368 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
369 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
370 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
371 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
372 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
373 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
374 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
375 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
376 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
377 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
378 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
379 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
380 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
381 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
382 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
383 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
384 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
385 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
386 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
387 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
388 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
389 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
390 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
391 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
392 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
393 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
394 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
395 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
396 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
397 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
398 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
399 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
400 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
401 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
402 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
403 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
404 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
405 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
406 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
407 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
408 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
409 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
410 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
411 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
412 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
413 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
414 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
415 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
416 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
417 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
418 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
419 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
420 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
421 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
422 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
423 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
424 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
425 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
426 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
427 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
428 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
429 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
430 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
431 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
432 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
433 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
434 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
435 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
436 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
437 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
438 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
439 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
440 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
441 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
442 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
443 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
444 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
445 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
446 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
447 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
448 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
449 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
450 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
451 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
452 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
453 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
454 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
455 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
456 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
457 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
458 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
459 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
460 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
461 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
462 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
463 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
464 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
465 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
466 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
467 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
468 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
469 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
470 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
471 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
472 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
473 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
474 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
475 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
476 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
477 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
478 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
479 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
480 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
481 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
482 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
483 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
484 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
485 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
486 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
487 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
488 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
489 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
490 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
491 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
492 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
493 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
494 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
495 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
496 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
497 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
498 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
499 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
500 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
501 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
502 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
503 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
504 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
505 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
506 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
507 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
508 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
509 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
510 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
511 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
512 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
513 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
514 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
515 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
516 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
517 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
518 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
519 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
520 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
521 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
522 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
523 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
524 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
525 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
526 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
527 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
528 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
529 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
530 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
531 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
532 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
533 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
534 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
535 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
536 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
537 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
538 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
539 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
540 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
541 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
542 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
543 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
544 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
545 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
546 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
547 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
548 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
549 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
550 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
551 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
552 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
553 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
554 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
555 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
556 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
557 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
558 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
559 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
560 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
561 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
562 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
563 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
564 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
565 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
566 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
567 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
568 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
569 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
570 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
571 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
572 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
573 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
574 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
575 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
576 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
577 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
578 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
579 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
580 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
581 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
582 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
583 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
584 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
585 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
586 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
587 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
588 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
589 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
590 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
591 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
592 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
593 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
594 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
595 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
596 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
597 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
598 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
599 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
600 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
601 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
602 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
603 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
604 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
605 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
606 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
607 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
608 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
609 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
610 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
611 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
612 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
613 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
614 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
615 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
616 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
617 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
618 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
619 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
620 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
621 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
622 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
623 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
624 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
625 jkplhhbd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
626 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
627 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
628 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
629 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
630 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
631 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
632 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
633 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
634 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
635 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
636 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
637 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
638 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
639 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
640 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
641 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
642 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
643 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
644 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
645 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
646 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
647 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
648 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
649 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
650 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
651 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
652 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
653 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
654 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
655 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
656 buegwohx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
657 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
658 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
659 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
660 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
661 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
662 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
663 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
664 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
665 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
666 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
667 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
668 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
669 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
670 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
671 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
672 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
673 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
674 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
675 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
676 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
677 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
678 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
679 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
680 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
681 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
682 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
683 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
684 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
685 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
686 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
687 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
688 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
689 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
690 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
691 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
692 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
693 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
694 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
695 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
696 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
697 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
698 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
699 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
700 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
701 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
702 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
703 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
704 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
705 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
706 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
707 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
708 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
709 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
710 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
711 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
712 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
713 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
714 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
715 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
716 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
717 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
718 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
719 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
720 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
721 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
722 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
723 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
724 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
725 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
726 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
727 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
728 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
729 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
730 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
731 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
732 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
733 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
734 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
735 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
736 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
737 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
738 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
739 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
740 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
741 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
742 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
743 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
744 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
745 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
746 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
747 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
748 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
749 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
750 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
751 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
752 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
753 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
754 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
755 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
756 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
757 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
758 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
759 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
760 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
761 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
762 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
763 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
764 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
765 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
766 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
767 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
768 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
769 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
770 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
771 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
772 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
773 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
774 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
775 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
776 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
777 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
778 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
779 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
780 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
781 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
782 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
783 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
784 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
785 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
786 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
787 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
788 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
789 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
790 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
791 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
792 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
793 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
794 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
795 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
796 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
797 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
798 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
799 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
800 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
801 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
802 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
803 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
804 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
805 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
806 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
807 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
808 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
809 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
810 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
811 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
812 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
813 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
814 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
815 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
816 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
817 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
818 mpnvchat 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
819 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
820 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
821 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
822 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
823 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
824 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
825 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
826 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
827 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
828 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
829 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
830 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
831 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
832 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
833 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
834 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
835 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
836 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
837 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
838 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
839 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
840 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
841 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
842 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
843 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
844 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
845 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
846 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
847 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
848 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
849 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
850 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
851 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
852 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
853 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
854 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
855 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
856 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
857 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
858 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
859 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
860 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
861 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
862 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
863 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
864 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
865 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
866 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
867 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
868 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
869 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
870 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
871 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
872 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
873 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
874 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
875 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
876 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
877 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
878 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
879 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
880 qevevdwy 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
881 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
882 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
883 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
884 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
885 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
886 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
887 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
888 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
889 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
890 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
891 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
892 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
893 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
894 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
895 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
896 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
897 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
898 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
899 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
900 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
901 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
902 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
903 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
904 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
905 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
906 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
907 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
908 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
909 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
910 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
911 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
912 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
913 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
914 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
915 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
916 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
917 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
918 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
919 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
920 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
921 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
922 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
923 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
924 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
925 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
926 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
927 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
928 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
929 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
930 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
931 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
932 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
933 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
934 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
935 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
936 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
937 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
938 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
939 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
940 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
941 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
942 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
943 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
944 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
945 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
946 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
947 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
948 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
949 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
950 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
951 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
952 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
953 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
954 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
955 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
956 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
957 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
958 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
959 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
960 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
961 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
962 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
963 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
964 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
965 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
966 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
967 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
968 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
969 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
970 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
971 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
972 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
973 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
974 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
975 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
976 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
977 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
978 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
979 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
980 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
981 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
982 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
983 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
984 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
985 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
986 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
987 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
988 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
989 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
990 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
991 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
992 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
993 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
994 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
995 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
996 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
997 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
998 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
999 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1000 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1001 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1002 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1003 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1004 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1005 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1006 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1007 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1008 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1009 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1010 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1011 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1012 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1013 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1014 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1015 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1016 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1017 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1018 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1019 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1020 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1021 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1022 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1023 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1024 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1025 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1026 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1027 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1028 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1029 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1030 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1031 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1032 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1033 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1034 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1035 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1036 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1037 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1038 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1039 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1040 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1041 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1042 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1043 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1044 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1045 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1046 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1047 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1048 bjxcpqwq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1049 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1050 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1051 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1052 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1053 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1054 lxkfgira 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1055 yijlorbx 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1056 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1057 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1058 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1059 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1060 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1061 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1062 ugovqysq 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1063 vhsxdujk 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Một chiều
1064 adjpvapj 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1065 xecgvibi 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1066 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi
1067 vbuercxd 1 1 0000-00-00 0000-00-00 Khứ hồi